kasteel - 1
contact1
contact2
contact3

Contact

Contactgegevens
Hospitality Consultancy
Hotel Management School Maastricht

Bezoekadres
Bethlehemweg 2
6222 BM Maastricht

Postadres
Postbus 3900
6202 NX Maastricht

T +31 (0)43 352 82 82

e-mail margot.blijlevens@zuyd.nl of hospitalityconsultancy@zuyd.nl